Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Společnosti Terabel s.r.o. se sídlem Bratislava, Podjavorinskej 7, PSČ 811 03, IČ: 47 313 315

Podmínkou nákupu v internetovém obchodě výše uvedené společnosti je akceptace těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu Internetového obchodu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající - obchodní společnost Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. se sídlem Praha 9, Na Chvalce 2049, PSČ 193 00, IČ: 285 06 120, DIČ: CZ28506120, bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 289142201/0100, tel.: 281 924 071, 281 925 075, 281 926 177,  602 633 875,  e-mail: odbyt.biofaktory@nutreco.com.

1.2. Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

1.3. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání Zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.4. Komunikace s Kupujícím probíhá elektronicky e-mailem, poštou nebo telefonicky.

2. Definice pojmů

2.1 „Obchodní podmínky“ – jsou tyto Obchodní podmínky a reklamační řád pro internetový obchod (e-shop) společnosti Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

2.2 „Internetový obchod“ – je server na adrese http://www.biofaktory.cz/eshop/, prostřednictvím něhož je zajišťován nákup a prodej Zboží Prodávajícího.

2.3 „Zboží“ – výrobek, který je nabízen ke koupi v Internetovém obchodu. Každý výrobek je v nabídce Internetového obchodu označen názvem, dostupnými baleními, skladovým číslem a je vyobrazen na fotografii. U každého Zboží je uvedená indikace, případně způsob aplikace a dávkování a složení.  

2.4 „Prodávající“ – Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

2.5 „Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel.

2.6 „Podnikatel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.7 „Spotřebitel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.8 „Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 588 a násl. a § 52 a násl. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), zejména ustanovením § 409 a násl. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.

2.9 „Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

2.10 „Kupní cena“ – peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Cena je v e-shopu u každého zboží uváděna jak s DPH, tak i bez DPH.

2.11 „Náklady na odeslání“ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa určení, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na odeslání.

2.12 „Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.

3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1. Nabídka Zboží a jeho Kupní cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je Zboží v e-shopu zobrazováno. 

3.2. Objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Je učiněna Kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách, a obsahuje zejména identifikační údaje Kupujícího, druh Zboží, zvolené dostupné balení, počet balení, Místo určení, kupní cenu Zboží a souhlas s Obchodními podmínkami. Objednávka je závazná jejím odesláním prostřednictvím webových stránek www.biofaktory.cz/eshop/. Kupující je Prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že Kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu.  Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat Kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Nepotvrdí-li v takovém případě Kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a Kupní smlouva za neuzavřenou.

3.3. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena doručením potvrzení obdržení objednávky (tj. akceptací návrhu Kupujícího), které je Prodávajícím Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího.

3.4. Prostřednictvím registrace v e-shopu si Kupující může založit vlastní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může zboží objednávat. Kupující může objednávat zboží v e-shopu také bez registrace.

3.5. V případě, že objednané zboží Prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti Kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zboží Prodávající nemá na skladě a není ani schopen jeho dodání zajistit (o čemž bude Kupující taktéž vyrozuměn), jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Zboží předá  dopravci zajišťujícímu přepravu Zboží pro Kupujícího.

4.2. Doručované Zboží je Kupující povinen převzít. Pokud Kupující řádně dodané Zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání.

4.3. Prodávající může dodat Zboží Kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od zavření Kupní smlouvy a v případě, že je Kupní cena placena bankovním převodem, pak ve stejné lhůtě, počítané ode dne, kdy úplná platba Kupní ceny a Nákladů na odeslání byla připsána na účet Prodávajícího.

4.4. Kupující je při přebírání Zboží od dopravce provádějícího přepravu Zboží do Místa určení povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Zboží převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

4.5. Kupující má právo Předmět prodeje si osobně převzít v podnikové prodejně Prodávajícího pod adresou sídla Prodávajícího v pracovní době (uvedena pod nadpisem „kontakty“ na webové stránce Prodávajícího). Pokud zvolí tuto možnost, zavazuje se Kupující uhradit Kupní cenu v hotovosti při převzetí Předmětu prodeje.

4.6. Náklady na odeslání zboží na území České republiky v závislosti na volbě způsobu dodání a platby:

Kupující může zvolit možnost osobního odběru Předmětu prodeje u Prodávajícího, nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce. Doručení se uskutečňuje prostřednictvím České pošty, s.p. nebo společnosti  PPL CZ s.r.o. Prodávající si vyhrazuje právo dopravce změnit, či použít k dopravě vlastních prostředků.

V případě doručení na adresu Kupujícího je účtováno poštovné a balné dle tarifů uvedených doručovatelů. V případě volby způsobu platby dobírkou je třeba připočítat poplatek za tuto službu.

 

PPL CZ s.r.o

Cena dopravy je 130,- Kč včetně DPH

Při hodnotě objednávky nad 2.000,- Kč (včetně DPH) hradí dopravu Prodávající.

Upozorňujeme zákazníka, že dodání zakázky nad 36 kg může být realizováno sběrnou službou (nikoliv tedy PPL). V tomto případě bude zákazník kontaktován naším zákaznickým centrem.

 

Česká pošta, s.p.

Cena dopravy je 130,- Kč včetně DPH

Při hodnotě objednávky nad 2.000,- Kč (včetně DPH) hradí dopravu Prodávající.

Upozorňujeme zákazníka, že dodání zakázky nad 36 kg může být realizováno sběrnou službou (nikoliv tedy ČP). V tomto případě bude zákazník kontaktován naším zákaznickým centrem.

5. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva k Předmětu    prodeje (výhrada vlastnictví)

5.1. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.

5.2. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

6. Kupní cena, platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Náklady na odeslání, a to buď platbou předem bankovním převodem na účet Prodávajícího, nebo platbou při převzetí Předmětu prodeje (na dobírku), případně v hotovosti při osobním odběru v podnikové prodejně Prodávajícího pod adresou Prodávajícího.  Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení Kupní ceny předem, i když je ve smlouvě dohodnuta platba při převzetí Předmětu prodeje, zejména v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny a Nákladů na odeslání spolu s Předmětem prodeje.

6.2. V případě, že Kupujícím je placena Kupní cena a Náklady na odeslání předem, tedy bankovním převodem, považuje se Kupní cena a Náklady na odeslání za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. Pokud nejsou Kupní cena a Náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.3. Pokud jsou Kupní cena a Náklady na odeslání placeny při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a Náklady na odeslání v hotovosti dopravci zajišťujícímu přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a Náklady na odeslání při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny a/nebo Nákladů na odeslání.

7. Nakládání se Zbožím

7.1. Způsob užívání Předmětu prodeje je stanoven v návodu na užívání; Kupující je povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

7.2. Za vadu Zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku nesprávného skladování nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby, či jakéhokoliv poškození vnějším vlivem.

8. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád

8.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení ObchZ, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení ObčZ a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.

8.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu prodeje, tedy zavazuje se, že Předmět prodeje bude po dobu trvání záruční doby způsobilý k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne dodání Předmětu prodeje. Pokud je však na Předmětu prodeje nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti Předmětu prodeje, platí tato doba.

8.3. Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

8.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím popisované, a pro věc takového druhu obvyklé.

8.5.  V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, především výměnou Předmětu prodeje. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem

8.6. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Předmětu prodeje, upravuje ustanovení § 422 a násl. ObchZ. Za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění ve smyslu ustanovení § 436 ObchZ se považuje lhůta 30 dnů. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

Společná ustanovení

8.7. Reklamaci je třeba uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Neuplatní-li Kupující u Prodávajícího práva z odpovědnosti za vady v záruční době, tato práva zaniknou.

8.8. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Předmětu prodeje, samotný Předmět prodeje, a označit reklamovanou vadu Předmětu prodeje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí Předmětu prodeje se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

8.9. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení.

8.10. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů.

8.11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného užití Předmětu prodeje či chybné manipulace s Předmětem prodeje, a v případech, kdy škoda byla způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

9. Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy

9.1. Kupující je v souladu s § 53 odst. 7 ObčZ oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Předmětu prodeje; odstoupení od smlouvy je třeba v  písemné podobě doručit v uvedené lhůtě Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, poštou či do datové schránky. Kupující je při odstoupení povinen prokázat uzavření smlouvy s Prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy Kupující odešle Předmět prodeje (nepoškozený, nepoužitý a je-li to možné, v původním obalu) s kompletním příslušenstvím na své náklady na adresu sídla Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu (včetně případně zaplacených Nákladů na odeslání vráceného zboží) do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení od Kupní smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.

9.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má v případě odstoupení od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Není-li Kupující již schopen Zboží vrátit anebo jeho hodnota byla již snížena, je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 ObčZ nahradit v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svou pohledávku na náhradu chybějící hodnoty Zboží, příp. další náklady související s odstoupením od smlouvy, na pohledávku Kupujícího na vrácení Kupní ceny po odstoupení – Kupujícímu je tedy Kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

9.3. Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

10. Ochrana a zpracování osobních údajů

10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

10.2. Odesláním objednávky vyslovuje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi Prodávajícího Prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího a pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě Prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má Kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že z Kupní smlouvy -- popřípadě ze zákona -- vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek Prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

11.2. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

11.3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2013 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně Nákladů na odeslání bez předchozího upozornění.